นโยบาย บริษัทฯจะมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคคลากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ จริงใจและให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
วิสัยทัศน์ จะเป็นผู้นำทางด้านสินค้า วิชาการและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง
พันธกิจ 1. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าทั้งในแง่การดำเนินธุรกิจร่วมกัน และสร้างความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาด้านการตลาดอย่างสมดุล