ผู้ร่วมเสวนา
1. น.สพ.ประชา จินตสุนทรอุไร ประธานกรรมการเครือบริษัทยูโนเวทกรุ๊ปจำกัด