รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ
การติดเชื้อที่ผิวหนังแผลที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน และโรคหูชั้นนอกอักเสบที่เกิดจากเชือแบคทีเรียที่ไวต่อยา enrofloxacin
ขนาดและวิธีการใช้ยา :
สุนัขและแมว : 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้ยาวันละครั้ง หรืออาจแบ่งขนาดยาให้วันละ 2 ครั้ง ให้ยาติดต่อกัน 3-10 วัน

ENROGUARD 15 MG
1 เม็ดต่อ 3 กิโลกรัม
ENROGUARD 50 MG
1 เม็ดต่อ 10 กิโลกรัม
ENROGUARD 150 MG
1 เม็ดต่อ 30 กิโลกรัม
ENROPHAR 0.5% ORAL PUMP
ให้ยาทางปากครั้งละครั้งละ 1.5-5 มิลลิกรัมของ enrofloxacin 1 กิโลกรัมต่อวัน
ปั๊ม 1 ครั้ง ได้ยา 1 มิลลิลิตร เท่ากับ Enrofloxacin 5 มิลลิกรัม