รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ผิวหนัง ช่องหูส่วนนอก

ENROGUARD 5% INJECTION
สุนัข : 5 - 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง ทุก 24 ชั่วโมง
ENROGUARD 10% INJECTION
แมว : 5 มิลลกรัม/กิโลกรัม
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง ทุก 24 ชั่วโมง