Oxavet

ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ เพื่อปรับภาวะความเป็นกรด ของปัสสาวะ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดนิ่วชนิด Calcium oxalate กรณี Chronic kidney failure ในแมวที่เกิดภาวะ Polyuria ทำให้แมว สูญเสีย Potassium ออกไปทางปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง ภาวะที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย Potassium เช่น Diarrhea, Vomiting, Diuretic drug use, Excessive laxative use, Diabetic ketoacidosis เป็นต้น

น้ำหนักไม่เกิน 10 kg ให้กินครั้งละ 1-2 เม็ด/ตัว/วัน
น้ำหนักตั้งแต่ 10 kg. ให้กินครั้งละ 2-4 เม็ด/ตัว/วัน
หรือตามตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

Methovet

ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ เพื่อปรับภาวะความเป็น ด่างของปัสสาวะ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดนิ่วชนิด Struvite กรณีที่มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะควรใช้ร่วมกันกับยาปฏิชีวนะ

น้ำหนักน้อยกว่า 4 kg. ให้กินครั้งละ 1 เม็ด/เช้า-เย็น/ตัว
น้ำหนักมากกว่า 4 kg. ให้กินครั้งละ 2 เม็ด/เช้า-เย็น/ตัว
หรือตามตามคำแนะนำของสัตวแพทย์