ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ เพื่อปรับภาวะความเป็น
ด่างของปัสสาวะ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดนิ่วชนิด Struvite
กรณีที่มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะควรใช้ร่วมกันกับยาปฏิชีวนะ