ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ เพื่อปรับภาวะความเป็นกรดของปัสสาวะ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดนิ่วชนิด Calcium oxalate

กรณี Chronic kidney failure ในแมวที่เกิดภาวะ Polyuria ทำให้แมวสูญเสีย Potassium ออกไปทางปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง ภาวะที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย Potassium เช่น Diarrhea, Vomiting, Diuretic drug use, Excessive laxative use, Diabetic ketoacidosis เป็นต้น